Bezpieczeństwo i higiena pracy
Organizacja roku akademickiego 2013/2014 w WSSL

Zapraszamy na studia podyplomowe,
poznaj naszą całą ofertę !


Program studiów podyplomowych dostosowany jest do wymogów znowelizowanych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 listopada 2004r z pózn. zm.) pracownikami służby BHP mogą być osoby spełniające określone w rozporządzeniu wymagania kwalifikacyjne, które daje ukończenie studiów podyplomowych. Osoby zatrudnione w służbach BHP w dniu wejścia w życie w /w rozporządzenia, nie spełniające wymagań kwalifikacyjnych zachowują prawo do zatrudnienia do 2 listopada 2012 r.
 
Adresaci studiów: Absolwenci studiów wyższych legitymujący się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.
 
Czas trwania: 2 semestry, system zjazdowy, obejmujący 190 godzin dydaktycznych.
Przedmioty prowadzone na studiach podyplomowych w zakresie BHP:
 
 • prawo pracy
 • psychologia pracy
 • zagrozenia w środowisku pracy
 • ocena ryzyka zawodowego
 • metodyka i profilaktyka bezpieczeństwa pracy
 • wymagania budowlane bhp
 • wypadkoznawstwo
 • pedagogika pracy
 • ratownictwo medyczne
 • ochrona przeciwpożarowa
 • ochrona środowiska naturalnego
 • systemy ISO

 

Plan studiów może ulec nieznacznym zmianom z przyczyn niezależnych od WSSL.
Studia kończyć się będą egzaminem z zakresu tematycznego studiów. Absolwenci po zrealizowaniu programu studiów i pozytywnym wyniku egzaminu otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP wg ISO – 18001
Warunki rekrutacji: udokumentowanie ukończenia co najmniej studiów I-go stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, złożenie wymaganych dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 


 

 

 

 

 

 

________________________________